Chair:

 • Chunpeng Liu, Harbin Engineering University, China

Co-Chairs:

 • Maode Ma, Nanyang Technologu University, Singapore
 • Deyue Zou, Dalian University of Technology, China
 • Ruofei Ma, Harbin Institute of Technology, Weihai, China

Chair:

 • Xiaojun Jing, Beijing University of Posts and Telecommunications, China

Co-Chairs:

 • Yuanhao Cui, Beijing University of Posts and Telecommunications, China
 • Bo Rong, Communications Research Centre Canada
 • Yuanquan Hong, Shaoguan University, China
 • Jianxiao Xie, Zhejiang Normal University, China

Chairs:

 • Mohsen Guizani, Qatar University, Qatar
 • Ala Al-Fuqaha, Western Michigan University, USA
 • Nadra Guizani, University of Texas at Arlington, USA
 • Junaid Qadir, Information Technology University (ITU), Pakistan
 • Muhammad Ali Imran, University of Glasgow, UK
 • Huimin Lu, Kyushu Institute of Technology, Japan

Chairs:

 • Saqib Hakak, University of New Brunswick, Fredericton, Canada
 • Raymond Choo, University of Texas at San Antonio, USA
 • Ali Ismail Awad, Lulea University of technology, Sweden

5) Intelligent Network Computing (INC 2021) Workshop

Chairs:

 • Mohamed Cheriet, École de Technologie Supérieure, Canada
 • Zhenjiang Zhang, Beijing Jiaotong University, China
 • Bo Rong, Communications Research Centre, Canada
 • Fei Zhou, Global Energy Interconnection Research Institute co., Ltd., China
 • Peng Yu, Beijing University of Posts and Telecommunications, China

Chairs:

 • Khalid Abualsaud, Qatar University, Qatar
 • EliasYaacoub, Qatar University, Qatar
 • Tamer Khattab, Qatar University, Qatar

Chair:

 • Huansheng Ning, Univ. of Science & Technology Beijing (USTB), China

Co-Chairs:

 • Hui Yang, Beijing University of Posts and Telecommunications, China
 • Bo Rong, Communications Research Centre Canada
 • Bing Du, University of Science and Technology Beijing (USTB), China
 • Yiping Duan, Tsinghua University, China